Cháy tại tòa nhà Trung tâm Hành Chính TP. Đà Nẵng

15:36 | Ngày 03 - 03 - 2016