Chi phí xây dựng ở Việt Nam gần như thấp nhất khu vực

15:15 | Ngày 03 - 03 - 2016