Diện tích đất dưới 30 m2 cũng được cấp sổ đỏ

8:02 | Ngày 03 - 03 - 2016