Hạ tầng thiếu thốn ở khu tái định cư Hà Nội

9:31 | Ngày 03 - 03 - 2016