Loại bỏ việc cắt điện, nước các công trình vi phạm

15:42 | Ngày 03 - 03 - 2016