Đô thị Việt đầu tiên có quy hoạch đạt tiêu chuẩn quốc tế

7:42 | Ngày 03 - 03 - 2016